بازدید جناب آقای دکتر ملک زاده از مرکز مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور

روز پنج شنبه، مورخ 11 بهمن ماه 1397، مرکز مطالعه سلامت سالمندی نیشابور میزبان جناب آقای پروفسور ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جناب آقای دکتر حسین پوستچی، مجری مطالعه کشوری پرشین کوهورت بود. بخش های مختلف این مرکز از جمله آزمایشگاه، بایوبانک، و بخش پرسشگری بازدید شد. همچنین سه طرح پژوهشی توسط مجری مطالعه سلامت سالمندی ارائه گردید.