W3.CSS

گزارش تصویری بازدید ریاست و معاونت اجرایی مرکز توسعه تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از مرکز مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور

روز دوشنبه، مورخ 7 مرداد ماه 1398، مرکز مطالعه سلامت سالمندی نیشابور میزبان جناب آقای دکتر علی اصغر عبادی فر، ریاست محترم مرکز توسعه تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و جناب آقای دکتر رضا نجفی پور، مشاور اجرایی معاون تحقیقات و فناوری بود. بخش های مختلف این مرکز از جمله آزمایشگاه، بایوبانک، و بخش پرسشگری بازدید شد. جناب آقای دکتر عبادی فر توسعه زیرساخت هایی همچون مرکز تحقیقات کوهورت سالمندی را بسیار قابل تقدیر دانست.