بورد راهبردی مطالعه سلامت سالمندی نیشابور

پروفسور رضا ملک زاده : مسئول کوهورت پرشین

دکتر نیره امینی ثانی : سوپروایزر پرشین سالمندی

دکتر حسین پوستچی: مدیر کوهورت پرشین

دکتر محسن عظیمی نژاد: مجری کوهورت نیشابور