تیم اجرایی مطالعه سلامت سالمندی نیشابور

خانم دکتر اعظم رضایی فریمانی (ناظر بیوبانک و آزمایشگاه)

اقای خسرو خسروی (طراح وبسایت)

آقای احمد حسین زاده (گرافیست)

خانم مهندس نگین معروفی (طراح پایگاه داده ها و رابط کاربری - مدیریت وب سایت و پایگاه داده ها)

کارشناسان اجرایی

کارشناسان فعلی خانم مژگان جوریان (کارشناس - روان شناسی)
خانم نادیا حسامی (کارشناس - تغذیه)
خانم مریم حسینی (کارشناس - آزمایشگاه)
خانم فهیمه خاکی (کارشناس - پرستاری)
خانم فائزه سمنانی (کارشناس - آزمایشگاه)
خانم فاطمه عبدالهی (کارشناس)
خانم زهرا غلام نژاد (کارشناس - روان شناسی)
خانم سپیده مویدی زاده (کارشناس - مامایی)
کارشناسان پیشین آقای حسن اردمه (تیم سیاری)
خانم نگار استیری (کارشناس - آزمایشگاه)
خانم الهه اوسطی (کارشناس - آزمایشگاه)
خانم سحر بشنیجی (کارشناس - پرستاری)
خانم ماهان تکبیری (کارشناس - تغذیه)
خانم وجیهه جعفری (کارشناس - پرستاری)
خانم انسیه خورشاهی (تیم سیاری)
خانم عزت خورشاهی (تیم سیاری)
خانم زهرا رجبی (کارشناس)
آقای جواد سعدآبادی (تیم سیاری)
خانم صدیقه سادات شهریان(کارشناس - پرستاری)
خانم شادی شادمند (کارشناس - آزمایشگاه)
خانم شیما صنعی شرق (کارشناس)
آقای مهران طلایی (کارشناس - آزمایشگاه)
خانم مریم فیروزی (کارشناس)
خانم نگین گنجی (کارشناس - آزمایشگاه)
خانم بهناز مهرجویی (کارشناس - آزمایشگاه)
خانم ساره لزومی (کارشناس)
خانم آتنا وفایی مقدم (کارشناس)