محققان اصلی مطالعه سلامت سالمندی نیشابورNeyshabour

همکاران مطالعه

دکتر علی تقی پور (اپیدمیولوژیست)

دکتر پاکدامن (فوق تخصص گوارش)

دکتر سمانه طبائی (متخصص قلب و عروق)

دکتر حمید استیلایی (روانپزشک)

خانم الهام هوشمند (کارشناس ارشد اپیدمیولوژی)

دکتر اعظم رضایی (دکترای بیوشیمی)

آقای حامد جعفری (دانشجوی دکترای تغذیه)