حامیان مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

پژوهشکده بیماری های کبد و گوارش تهران

پژوهشکده سالمندی علوی تبریز

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تبریز

خیرین سلامت

سپاس فراوان از بزرگواران:
آقایان برادران فرحبخشی (اهدای مکان مرکز مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور)