داده های اپیدمیولوژیکی و بالینی مرکز مطالعه سلامت سالمندی نیشابور

حیطه زیرشاخه جزییات روش اندازه گیری Comprehensive Core پروتکل
مشخصات عمومی فرم ثبت نام و اطلاعات تماس اطلاعات فرد پاسخگو، آدرس، شماره تماس، محل سکونت، آدرس و شماره تماس کلی از اعضای خانواده/دوستان، تاریخ تکمل فرم، مشخصات مصاحبه گر پرسشنامه 24 آیتم پروتکل سالمندی و پرشین
مشخصات عمومی دموگرافیک سن، جنس، محل تولد، قومیت، محل تولد پدر و مادر، قومیت پدر و مادر پرسشنامه 12 آیتمی (کوهورت پرشین G-section)+ 5 آیتم مربوط به سالمندی پروتکل سالمندی و پرشین
مشخصات عمومی شرایط زندگی وضعیت گذران زندگی فرد از نظر افراد خانوار، نسبت و تعداد افرادی که با وی زندگی می کنند، وضعیت تاهل، سن و مشخصات عمومی افراد خانواده پرسشنامه 4 آیتم و جدول مشخصات افراد خانوار پروتکل سالمندی
مشخصات عمومی زندگی خانوادگی اطلاعاتی در خصوص پدر و مادر، تحصیلات آنها و شغل شان، در قید حیات بودن، کمک و نگهداری از آنها، اطلاعات مربوط به فرزندان و برادران و خواهران و ارتباط با آنها پرسشنامه 27 آیتم و دو جدول مشخصات فرزندان و برادران و خواهران پروتکل سالمندی
مشخصات عمومی وضعیت اقتصادی-اجتماعی تحصیلات (سال های تحصیل)، مدرک تحصیلی، شغل، فرد و همسر وی وضعیت شغلی کنونی فرد و همسر وی، وضعیت بازنشستگی پرسشنامه 28 آیتمی + جدول مشاغل پروتکل سالمندی
مشخصات عمومی درآمد و حمایت مادی منبع اصل درآمد، کفاف درآمد برای گذران زندگی، کمک های نقدی و غیر نقدی ارایه شده و دریافت شده پرسشنامه 18 آیتمی پروتکل سالمندی
مشخصات عمومی محیط زندگی محل زندگی در دوره های مختلف، نوع ساختمان، سوخت گرمایشی و پخت و پز، دسترسی به آب لوله کشی، منبع آب آشامیدنی فعلی، تماس با حیوانات، وضعیت محل زندگی و همسایگان پرسشنامه 14 آیتمی + جدول مشخصات محل سکونت در دوره های مختلف پرسشنامه کوهورت پرشین(F-section)،(L1-L4, L9)،پروتکل سالمندی
نیازهای حمایتی، اجتماعی حمایت اجتماعی Duke Social Support Index پرسشنامه 11 سوالی پروتکل سالمندی
نیازهای حمایتی، اجتماعی شبکه اجتماعی The Berkman-Syme Social Network Index (SNI) پرسشنامه 11 سوالی پروتکل سالمندی
نیازهای حمایتی، اجتماعی تنهایی De Jong Gierveld Loneliness Scale پرسشنامه 6 سوالی پروتکل سالمندی
سلامت روان/ خواب افسردگی/اضطراب دسترس های روحی روانی CES-D10، HADS-A فرم 10 سوالی افسردگی سالمندان، پرسشنامه دیسترس های روحی روانی 10 سوالی کسلر پروتکل سالمندی
سلامت روان/ خواب رضایت از زندگی Life satisfaction پرسشنامه 5 سوالی پروتکل سالمندی
سلامت روان/ خواب وقایع استرس زای زندگی وقایع مهمی چون مرگ همسر، بازنشستگی و… در طی یکسال گذشته دو سوال پروتکل سالمندی
سلامت روان/ خواب کیفیت زندگی SF-12 پرسشنامه 12 سوالی پروتکل سالمندی
سلامت روان/ خواب خواب مدت، کیفیت، و الگوی خواب پرسشنامه 19 آیتمی Pittsburgh Sleep Quality Index-Berlin, Epworth پروتکل سالمندی
عوامل خطر رفتاری سیگار و قلیان سیگاری بودن، سن شروع، نخ مصرفی ، ترک سیگار، نوع سیگار، مصرف قلیان ، دفعات؛ نوع تنباکو، مواجهه غیر مستقیم ساعات، محل، تعداد پرسشنامه کوهورت پرشین H section پروتکل پرشین
عوامل خطر رفتاری مواد مخدر مصرف مواد، نوع، مدت مصرف، داشتن پرسشنامه کوهورت پرشین H section پروتکل پرشین
عوامل خطر رفتاری الکل مصرف الکل، نوع، دفعات، مقدار پرسشنامه کوهورت پرشین H section پروتکل پرشین
ارزیابی تغذیه ای مصرف مواد غذایی عمده، وضعیت اشتها، کاهش وزن در سه ماه گذشته، وضعیت عادات غذایی یا پیروی از رژیم غذایی اختصاصی، عدم مصرف غذاها یا میوه ها، عادات غذایی مصرف گروه های عمده غذایی(56 آیتم)، پرسشنامه 8 آیتمی ارزیابی تغذیه ای سالمندان SCREEN II AB، پرسشنامه 11 آیتمی (11 سوال اول بخش عادات غدایی کوهورت پرشین) پروتکل سالمندی، پروتکل پرشین
عملکرد بیولوژیکی عملکرد قلبی عروقی، متابولیسم گلوکز، عملکرد کلیوی، عملکرد کبدی، عملکرد اندوکرین(کلسیم فسفر خون)، عملکرد ایمنی پروفایل لیپیدی، قند خون ناشتا، HbA1C، تست های کلیوی روتین، تست های کبدی، هرمون های تیروئیدی، رشد، جنسی، فاکتورهای التهابی، وضعیت التهابی ESR-RF نمونه های بیولوژیکی مانند خون و ادرار (30 سی سی خون که مقداری صرف انجام آزمایشات روتین و مابقی در بیوبانک ذخیره می شود و نیز 15 سی سی ادرار) (جدول آزمایشات) بیوبانک دارد ولی برخی تست های اضافی را ندارد مطابق پروتکل پرشین روش کار و آماده سازی نمونه ها جهت بیوبانک، آزمایشات اضافی مانند پروتکل سالمندی
عملکرد فیزیکی آنتروپومتریک، بادی آنالایزر قد، وزن، دور کمر، دور باسن، دور مچ دست، دور گردن، قد اولنا، دمیسپن، اندازه زانو، بادی کامپوزیشن قدسنج و دستگاه بادی آنالایزر، متر نواری، صندلی بدون دسته بادی آنالایزر نیاز ندارد فقط آنتروپومتریک پروتکل پرشین، پروتکل سالمندی
عملکرد فیزیکی توانایی یا محدودیت در انجام فعالیت فعالیت های روزانه، ابزاری روزانه، فعالیت فیزیکی سالمندی، محدودیت حرکتی پرسشنامه فعالیت فیزیکی سالمندان 20 آیتمی(PASE)، پرسشنامه 7 آیتمی کاتز (Katz Index)، پرسشنامه 9 آیتمی لاوتون(Lawton)، پرسشنامه محدودیت حرکتی 10 آیتمی پروتکل سالمندی
عملکرد فیزیکی حرکتی / تعادل و قدرتی hand Grip strength, timed up-and-go, chair rise, standing balance, and a four-meter walk test با مشاهده توسط کارشناس پژوهش صورت می گیرد نیاز به کرنومتر، چک لیست، صندلی بدون دسته و فضای کافی می باشد. برای سنجش قدرت عضلانی دست نیاز به دینامومتر است. پروتکل سالمندی
سلامت جسمی ارزیابی بالینی نبض، فشارخون اندازه گیری نبض و فشارخون توسط پرستار یا مامااز فرد صورت می گیرد. نیاز به دستگاه فشارسنج می باشد. فشارخون در سه حالت دراز کشیده، ایستاده و نشسته اخذ خواهد شد. نبض و فشارخون نشسته پروتکل پرشین، فشارخون دراز کشیده و ایستاده پروتکل سالمندی
سلامت جسمی ارزیابی بالینی نوارقلب، حجم های ریوی، سنجش تراکم استخوان دستگاه نوار قلب، اسپیرومتر، دانسیتومتر - پروتکل سالمندی
سلامت جسمی ارزیابی بالینی ارزیابی سیستم های مختلف بدن (قلبی عروقی، تنفسی)، ارزیابی نورولوژیکی، مشکلات ادراری/جنسی ارزیابی توسط پزشک عمومی انجام می شود. - پروتکل سالمندی
سلامت جسمی ارزیابی بالینی ارزیابی سقوط/شکستگی/استئوپوروز، درد، ابتلا به بیماری های شایع مزمن شامل: ابتلای به بیماری های سکته مغزی، قلبی، هر نو ع سرطان Hypertension, Hyperlipidemia, Diabetes Mellitus, Chronic Heart Failure, Asthma, Chronic Bronchitis, Chronic Renal Disease, Chronic Liver Disease, Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis, Osteoporosis, Depression, Chronic Back Pain پرسشنامه را می تواند بجای پزشک پرستار یا ماما تکمیل نماید. پروتکل سالمندی
سلامت جسمی ارزیابی بالینی مصرف داروها/مکمل ها پرسشنامه پروتکل پرشین
سلامت جسمی ارزیابی بالینی سابقه فامیلی ابتلا به بیماری ها پرسشنامه سابقه داشتن یکی از بیماری های لیست شده و یا سایر در یکی از اعضای فامیل پروتکل سالمندی
سلامت جسمی ارزیابی بالینی تاریخچه باروری/ غربالگری پرسشنامه پروتکل پرشین
سلامت جسمی ارزیابی وضعیت دندان ها و بهداشت دهان و دندان تعداد دندان ها، وضعیت دندان ها، دندان مصنوعی، مسواک زدن، نخ دندان پرسشنامه بهداشت دهان سازمان جهانی بهداشت+ سوالات OH section کوهورت پرشین پروتکل پرشین، پروتکل سالمندی
سلامت جسمی ارزیابی عملکرد حسی ارزیابی شنوایی، درد، بویایی، بینایی، چشایی بررسی های اپتومتری، ادیومتری، و انجام تست لازم است -
سوال پرسشنامه اضافه می گردد
پروتکل سالمندی
سلامت جسمی ارزیابی عملکرد حسی سوالات مربوط به عملکرد حسی پرسشنامه پروتکل سالمندی
عملکرد شناختی Cognition MMSE (Mini Mental State Examination)، MOCA (Montreal Cognitive Assessment)، آزمون حافظه شنوایی-کلامی ری توسط پزشک عمومی یا کارشناس روانشناسی انجام شود
MOCA حذف می شود
پروتکل سالمندی

فایل pdf پرسشنامه ها را از لینک زیر دانلود نمایید

دانلود پرسشنامه ها