کدگذاری داده های پرسشنامه های مرکز مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور


برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره نحوه کدگذاری داده های مرکز مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور، با مرکز در ارتباط باشید.

دیکشنری داده ها