پروتکل دسترسی به داده های مرکز مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور


برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره نحوه دسترسی به داده های مرکز مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور، فایل زیر را دانلود نمایید

پروتکل دسترسی به داده ها