جمعیت مورد مطالعه

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

مطالعه طولی سالمندی ایران - پرشین سالمندی

Iranian Longitudinal Study on Ageing

IRILSA -Persian E

سایت اصلی مطالعه

نیشابور(NeLSA)

جمعیت مورد مطالعه (مراحل انتخاب)

جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش افراد 50 سال به بالا خواهند بود تا این امکان فراهم شود که روند گذار از میانسالی به سالمندی و تغییرات سلامتی و تندرستی متعاقب آن بهتر شناسایی و ارزیابی گردد. برای دستیابی صحیح به یک نمونه قابل معرف از طریق مراکز بهداشتی سرشماری صورت گرفته سپس طی دو مرحله نمونه گیری صورت می گیرد ابتدا به روش طبقه بندی سهم هر مرکز بهداشتی معین و سپس به روش تصادفی ساده افراد انتخاب می شوند هر فردی که در نمونه قرار گیرد از همسر وی نیز برای شرکت در مطالعه دعوت بعمل خواهد آمد (جدول 1).Neyshabour

جدول 1- خلاصه مراحل انتخاب افراد مورد مطالعهمعیارهای ورود و خروج

معیارهای ورود و خروج در مناطق مختلف شامل قرار گرفتن در محدوده سنی مورد نظر (50 سال و بالاتر)، سکونت در منطقه مورد نظر، ایرانی بودن (متولدین ایران با تابعیت متفاوت والدین مثلا پدر افغانی مادر ایرانی و مشابه آن می توانند ثبت نام شوند)، شرایط مطلوب برقراری ارتباط از نظر روانی و شناختی در فاز ثبت نام ولی اگر این مشکلات در طی دوران پیگیری برای فرد بوجود آید با مشارکت دادن فردی از خانواده وی این فرد پیگیری خواهد شد. رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعه و نیز لینک اطلاعات پرونده های موجود در منابع مختلف بهداشتی نظیر بیمارستان ها، مراکز ثبت سرطان و مانند آن، و نیز بررسی های ژنتیکی-مولکولی آینده با استفاده از ذخایر بیوبانک ضروری است. افراد ساکن دایمی مراکز مراقبت سالمندی بهنگام فاز ثبت نام وارد مطالعه نخواهند شد ولی چنانچه در طی دوره پیگیری به این مراکز پذیرش شوند موردی ندارد. اگر افرادی هم در طی دوره پیگیری از منطقه تغییر مکان دهند چنانچه در هریک از مناطقی ساکن شوند که یکی از مطالعات سالمندی و یا کوهورت پرشین در حال اجرا است و علاقمند به ادامه مشارکت هم باشد می توانند در مطالعه باقی بمانند در غیر اینصورت جزو موارد ریزشی به شمار می آیند.