نمایش تعداد 
عنوان
گزارش تصویری بازدید اعضای شورای شهر از مرکز مطالعه سلامت سالمندی نیشابور
گزارش تصویری بازدید سرکار خانم دکتر شایان راد از مرکز مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور
گزارش تصویری بازدید هئیت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اسفراین از مرکز مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور
گزارش تصویری بازدید اعضای و محققان کوهورت گیلان از مرکز مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور
گزارش تصویری بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از مرکز مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور
گزارش تصویری بازدید وزیر محترم بهداشت و درمان از مرکز مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور
گزارش تصویری نشست خیرین و معاونین در مرکز مطالعه سلامت سالمندی
بازدید معاونت برنامه ریزی، هماهنگی حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت از مرکز مطالعه طولی سلامت سالمندی نیشابور
گزارش تصویری بازدید دانش آموزان زبرخان از مرکز مطالعه سلامت سالمندی نیشابور
گزارش تصویری آموزش کارشناسان مرکز مطالعه سلامت سالمندی نیشابور توسط محققان اصلی طرح